Громадська спілка «Аграрний союз України» представила експозицію :«Агротехнополіс партнерств з високотехнологічного розвитку АПК на основі біоекономіки»


З 6 по 9 червня в Україні проходила найбільша в Східній Європі виставка аграрної промисловості "АГРО-2018". 

Громадська спілка "Аграрний союз України" спільно з іноваційними біоекономіками та бізнесом представили експозицію  «Агротехнополіс партнерств з високотехнологічного розвитку АПК на основі біоекономіки».

Концепція цієї платформи - виробництво нішевої продукції АПК на основі інноваційної біоекономіки.

Місія платформи

Аграрний ринок потребує комерційно привабливої та соціально значущої нішевої продукції.

Реагування на нішеву кон`юнктуру можуть забезпечити малі і середні товаровиробники, їм потрібні технології швидкого розгортання виробництва і гарантований збут продукції.

Технології може забезпечити аграрна наука, яка має високий інноваційний потенціал, проте низьку ефективність комерціалізації розробок, що має компенсувати тісна співпраця наукових установ з суб'єктами ринку.

Платформа “Агротехнополіс” утворює інтегровану ринковоорієнтовану біоекосистему  замовлення, освоєння, виробництва та  реалізації нішевої продукції на засадах державно-приватного партнерства науки і бізнесу.

Потенціал платформи ґрунтується на: дослідно-експериментальному потенціалі аграрної науки; виробничій базі мережі інноваційно-активних агропідприємств; фінансово-ринковому потенціалі замовників (кредиторів і споживачів) комерційно-привабливої та соціально-значущої нішевої продукції.

 Платформа в європейській практиці

Мета і завдання платформи – це партнерство, спрямоване на розвиток науково-дослідних і експериментально-виробничих сегментів наукоємної сфери і їх комерційної інфраструктури, активізацію зусиль по створенню просування на ринок інноваційних технологій і продукції;

інструмент підтримки керованих ініціатив в науково-технічній сфері, спрямований на зміцнення потенціалу економіки шляхом інновацій, високотехнологічного розвитку АПК;

забезпечення провадження державної інноваційної політики, захист розробників і виробників інноваційної продукції, сприяння реформуванню та доступу наукових установ в інноваційно-інвестиційно активні сегменти нішевого аграрного ринку в умовах конкуренції;

розвиток дослідницької бази і виведення інноваційного продукту на внутрішній і зовнішній ринки через інтегровану трансферно-технологічну підприємницьку інфраструктуру.

 Утвердження платформи – підписання меморандуму про співробітництво у високотехнологічній сфері АПК на принципах партнерства за якими:

держава забезпечує пріоритетний розвиток біоекосистеми нішевого ринку, регулювання та стимулювання виробництва нішевої продукції АПК за ринковими механізмами підтримки вітчизняних виробників високотехнологічної с/г продукції і продовольства;

наука забезпечує розробку, випробування та впровадження селекційно-технологічних досягнень на інноваційній основі у тісній співпраці з виробниками і споживачами соціально і комерційно затребуваної нішевої продукції;

виробництво забезпечує освоєння інноваційних технологій і вирощування конкурентоспроможної наукомісктої і товарної нішевої продукції на промисловій основі високотехнологічних виробничих бізнес-кластерів, оплату роялті власникам селекційно-технологічних ресурсів;

ринок забезпечує поставку виробникам на гнучких умовах матеріально-технічних ресурсів , контрактацію наукомісткої і товарної нішевої продукції, її переробку і реалізацію за узгодженими оптовими цінами із стимулюючими бонусами за якісні показники і терміни освоєння привабливих видів продукції.

Біоекосистема платформи

 Інноваційна екосистема – сукупність організаційних, структурних і функціональних інституцій та їх взаємовідносин, задіяних у процесі створення та застосування наукових знань і технологій, що забезпечують інноваційний розвиток на національному, галузевому, регіональному рівні.

 В сфері АПК утворюється біоекосистема, що забезпечує інституціональну основу біоекономіки – економіки, що ґрунтується на використанні біотехнологій і поновлювальної біологічної сировини.

 Біоекосистема Платформи “Агротехнополіс” складається з:

 національної інноваційної політики щодо розвитку високотехнологічних виробництв, індустріальної та інноваційної інфраструктури, запровадження механізмів нормалізації результатів наукових робіт і трансферу технологій (Програма діяльності Уряду від 14.04.2016р.);

державної системи регулювання та стимулювання розвитку високотехнологічного аграрного виробництва, замовлення та підтримки проектів економічного, екологічного, соціального значення для галузі і регіонів;

 науково-інноваційному потенціалу аграрної науки та освіти, яка базується на ринково-орієнтованій дослідницько-експерементальній мережі та ринково-орієнтованій консалтинговій мережі з комерціалізації інновацій;

виробничо-технологічному потенціалі базових агропідприємств щодо освоєння, апробації і впровадження проектів виробництва наукомісткої і товарної нішевої та іншої продукції;

бізнес-потенціалі акредитованих провайдерів проектів, які на договірних умовах здійснюють замовлення нішевої продукції, забезпечення виробництва селекційно-технологічними і матеріально-технічними ресурсами, реалізацію продукції або продуктів її переробки;

трансферному механізмі комерціалізації технологій шляхом створення та функціонування професійної інноваційної підприємницької інфраструктури.

Інноваційна інфраструктура

 Інноваційна інфраструктура біоекосистеми нішевого ринку забезпечує координацію учасників спільної діяльності зі створення стартапів наукоємного бізнесу та їх реалізації на базі виробничих технологічних кластерів.

 Найбільш сприятливою моделлю ринково-адаптованої інноваційної інфраструктури, яка відповідає вимогам чинного законодавства і статутним умовам НААН, є побудова на базі та за участю науково-виробничих структур НААН Наукового парку з мережею трансферу наукоємних технологій та продукції в форматі інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів за підприємницьким контрактовим механізмом.

 Способи формування інтегрованої інфраструктури:

 створюється Науковий парк в формі корпорації на основі спеціального закону «Про наукові парки» на засадах державно-приватного партнерства, який забезпечує поєднання інтелектуальних ресурсів науки і фінансових ресурсів бізнесу для реалізації спільних інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів і виконує функції координаційної установи підприємницької інфраструктури;

формується паркова трансферно-технологічна мережа, а саме бізнес-інкубатор, що забезпечує підготовку комерційних пропозицій та розробку стартапів наукоємного бізнесу; інноваційні трансферні центри, що забезпечують комплекс консалтингових послуг з трансферу технологій та наукоємної продукції в форматі бізнес-проектів; виробничо-технологічні кластери, що забезпечують спільну діяльність з освоєння інноваційних технологій, виробництва та реалізації наукоємної продукції за бізнес-проектами; інтегровані промислові комплекси (індустріальні майданчики), що забезпечують правові та економічні умови для залучення інвестицій в проекти інфраструктурного розвитку експериментально-виробничої бази, будівництва та модернізації високотехнологічних об’єктів, які посилюють фондооснащеність виробничо-технологічних кластерів.

Оператором інноваційної інфраструктури є Науковий парк «Біоекономіка», який розвиває і координує ринкову інфраструктуру, що утворює паркову трансферно-технологічну мережу за участю наукових установ НААН, дослідних, базових і товарних виробників, інвесторів, інших підприємств агробізнесу.

 Уповноваженою установою паркової інфраструктури є Інститут інноваційного провайдингу, що реалізує моделі інноваційної економіки на ринкових засадах в АПК та створює і супроводжує трансферно-технологічну інфраструктуру Наукового парку “Біоекономіка”, яка базується на інноваційних центрах наукових установ НААН і виробничих високотехнологічних бізнес-кластерах.

 Інноваційні трансферні центри створюються як центри компетенцій Наукового парку для забезпечення консалтингових послуг з трансферу технологій і наукоємної продукції в форматі інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів і розміщуються на базі наукових установ та інших учасників Наукового парку по галузевому або регіональному принципу.

 Інноваційно-інвестиційний бізнес-інкубатор створюється Науковим парком на базі Інституту інноваційного провайдингу в формі консорціуму консалтингових структур з метою підготовки та супроводу впровадження стартапів наукоємного бізнесу та інноваційно-інвестиційно-інфраструктурних проектів його реалізації із використанням селекційно-технологічних, виробничих і ринкових ресурсів.

 Виробничо-технологічні бізнес-кластери: створюються в системі Наукового парку в формі договірних об’єднань з метою освоєння технологій, виробництва та реалізації наукомісткої та суміжної товарної продукції за кластерними інноваційно-інвестиційними бізнес-проектами, поєднують  розробників інноваційних технологій, виробників наукоємної і товарної продукції, партнерів з переробки продукції, логістичних та інших комерційних послуг.

 Інтегровані промислові комплекси створюються в мережі кластерних агроформувань для розвитку індустріальної інфраструктури шляхом виділення, передачі в управління або оренду об’єктів промислової власності для реалізації інвестиційних проектів у сфері переробної промисловості, високотехнологічного агровиробництва, машинно-технічних і транспортно-логістичних парків.

 Операційний механізм

 Система управління Наукового парку забезпечує виконання двох основних функцій:

 створення умов щодо розробки та впровадження спільних інноваційно-інвестиційно-інтеграційних бізнес-проектів в наукоємній аграрній сфері;

визначення на конкурсних засадах та акредитація провайдерів проектів, моніторинг їх проектної діяльності, надання відповідних послуг.

Реалізація проектів Наукового парку здійснюється за умов комерційної концесії комплексу прав учасників, захищених торговою маркою «Агротехнополіс».

 Механізм реалізації проектів Наукового парку передбачає шість основних етапів:

 дослідження інноваційного потенціалу науково-технічних розробок і бізнес-можливостей науково-виробничої бази установ і підприємств НААН, їх ліцензійних партнерів. Здійснюється Інститутом інноваційного провайдингу разом з науковими установами НААН;

відбір інноваційних розробок, які мають комерційну цінність, формування пакету пропозицій для бізнесу, оцінка та ведення депозитарного обліку комерційних пропозицій, введення в ринковий обіг на засадах комерційної концесії об’єктів прав (франчайзингу). Здійснюється Інститутом інноваційного провайдингу за підтримкою наукових установ на замовлення Наукового парку;

розробка та супровід стартапів наукоємного бізнесу на основі інноваційних розробок установ НААН із залученням інвестицій. Проводиться конкурс, акредитація в Науковому парку та оформлення на договірних умовах провайдерів проектів. Здійснюється учасниками бізнес-інкубатору. Передбачає застосування програмно-аналітичної бази сучасного бізнес-планування і пілотування за міжнародними стандартами, а також інструментарію фандрайзингу щодо залучення інвестицій в інноваційні проекти;

консалтинговий супровід трансферу проекту на галузевому і регіональному рівні з прив’язкою до науково-виробничої бази установи-ініціатора і партнерської мережі з наданням інформаційно-маркетингових і проектно-контрактових послуг учасникам трансферних транзакцій. Здійснюється інноваційно-трансферними центрами Наукового парку і їх представництвами. Передбачає постановку єдиної інформаційної системі моніторингу наукоємного аграрного ринку, дорадництва з питань створення і трансферу технологій, провайдингу бізнес-проектів;

освоєння, виробництво і реалізація наукоємної та суміжної товарної продукції в формі договірних об’єднань виробничо-технологічних кластерів за участю наукових установ, їх експериментальної і виробничої бази, партнерів з товарного виробництва, переробки продукції, її комерційного просування до споживачів. Здійснюється провайдером проекту на договірних умовах державно-приватного партнерства (спільної діяльності). Передбачає ліцензійні угоди з оригінаторами розробок із сплатою роялті і винагороди за науково-технологічні послуги і ресурси;

виробництво високотехнологічної продукції на базі інтегрованих промислових комплексів, створених за рахунок інвестицій в об’єкти спільного використання господарських приміщень, обладнання, техніки, або орендні об’єкти, в тому числі на основі спеціального режиму захисту інвестицій, передбачених законом «Про індустріальні парки». Здійснюється провайдерами проектів, які виконують функцію координуючої компанії інтегрованого промислового комплексу, що забезпечує нарощування виробничих потужностей науково-виробничих кластерів і отримання додаткової вартості від реалізації кластерної продукції.

 Проектні напрями

 Учасники співробітництва на Платформі «Агротехнополіс» освоюють пріоритетні напрями розвитку АПК, в першу чергу високотехнологічні сегменти нішевого ринку.

 “Біолан – Їжа для життя”. Нішева продукція збалансованого харчування. Селекція нових біоресурсів, вирощування спеціальних видів зернових, зернобобових, круп`яних, олійних культур для виготовлення корисних і безпечних  продуктів харчування з підвищеними  дієтичними і біодинамичними якостями.

 “Біосад - Квітуча садиба”. Нішева продукція здорового садівництва. Селекція безвірусного садивного матеріалу, вирощування і переробка плодових, ягідних, декоративних і малопоширених культур.

 “Біофлора – Троянда степу”. Нішева ароматизована продукція. Селекція, вирощування за індустріальними технологіями  і переробка  ефіроолійних, лікарських, пряних культур.

 “Біопрод – Органічне виробництво” Нішева екологічно чиста продукція. Селекція  біоадаптивних ресурсів вирощування на органічній основі  і переробка натуральної рослинницької продукції.

 “Біоенерго – Енергія природи”. Нішева продукція відновлювальної енергетики. Селекція, вирощування і переробка біоенергетичних культур, виробництво і використання біопалива, створення об'єктів на основі зеленої енергії.

 “Біорегіон – Заможній край”. Нішева продукція по зональних сегментах АПВ. Селекція, вирощування і переробка нішевих культур в умовах агрокліматичних, виробничих і інфраструктурних особливостей регіонів.

 Учасники спільних проектів визначають пілотні проектні напрями і створюють робочі групи в складі науковців, виробників, споживачів нішевої продукції для забезпечення відбору та підготовки стартапів в найбільш затребуваних сегментах ринку нішевої продукції: збалансованого дієтичного харчування, здорового садівництва, ароматизованої і екологічно-чистої продукції, а також повного науково-ресурсного забезпечення кластерних проектів виробництва насіння і садивного матеріалу відновлювальної енергетики, високоефективних зональних агропромислових виробничих комплексів.

 Першочергові кроки

 Утвердження платформи:

Узгодження концепції платформи “Агротехнополіс”

Визначення пріоритетних напрямів і базових учасників

Підписання меморандуму про співробітництво

Визначення державної, інвестиційної, суспільної підтримки

Запуск пілотних стартапів:

Відбір технологій і виробничої бази з вирощування нішевих культур під комерційне і соціальне замовлення

Узгодження умов і створення інноваційних центрів на базі наукових і виробничих учасників спільних проектів

Розроблення стартапів, акредитація провайдерів та організація спільного виробництва нішевої продукції та організація спільного виробництва нішевої продукції на кластерних умовах державно-приватного партнерства

Створення Наукового парку:

Визначення концепції розвитку і партнерства

Відбір учасників спільних інноваційно-інвестиційних проектів

Заснування корпорацій Наукового парку, його трансферно-технологічної мережі: інкубатору, центрів, кластерів, провайдерів

Затвердження і реалізація програм виробництва нішевої продукції на основі інноваційної біоекономіки

 Очікувані результати

 Збільшення  обсягів фінансування - нарощування в 2 рази позабюджетних фондів за рахунок самофінансування дослідницьких центрів (від 400 млн. до 800 млн. грн.), з них 50% за рахунок капіталізації і комерціалізації нішевих технологій.

 Відновлення економічної спроможності - модернізація експериментально-виробничої бази, створення ринково-орієнтованих гнучких виробничих модулів, забезпечення  інвестиційного   розвитку  на суму 1 млрд. грн., отримання щорічно прибутку до 500 млн. грн.

Мобілізація інноваційного потенціалу - спрямування науково-технічної продукції на розвиток високотехнологічного виробництва нішевих культур, залучення малих і середніх товаровиробників до участі у кооперованому виробництві нішевої інноваційної продукції.

Захист нішевого аграрного ринку - протидія неякісним технологічним експансіям, підтримка долі швидковідновлюваного ринку генетичних ресурсів на рівні 50%, сприяння експорту наукоємних технологій і продукції на рівні 15% від обсягу експорту.


Презентація за посиланням https://prezi.com/view/gcWVjTClDuwML6GJggTf/
  • Фостій Марина
  • 10 червня 2018 р.
  • 0