У чому полягають зміни та доповнення до Податкового кодексу станом на серпень 2016 року?

У чому полягають зміни та доповнення до Податкового кодексу станом на серпень 2016 року?

Аналітичний центр АСУ, проаналізувавши зміни і доповнення до Податкового кодексу України, запропоновані Міністерством фінансів, в цій публікації надає свій коментар, висновки та рекомендації 

ЕКСПРЕС-НОТАТКА 
стосовно змін і доповнень до податкового законодавства (станом на 15 серпня 2016 року)


1. Вихідна інформація


Мінфін спільно з народними депутатами, представниками бізнесу та експертами розробив пакет змін щодо чергового реформування податкової системи. Відповідний законопроект виставлений для коментарів та пропозицій громадськості, його можна подивитися тут.

За інформацією Мінфіну, основною метою запропонованих змін є зменшення тиску на бізнес, створення умови для його розвитку, запровадження вчасної компенсації ПДВ. Також планується, що ліквідація податкової поліції буде винесена в окремий законопроект.


2. Основні запропоновані зміни


Подальший розвиток електронної системи справляння податків і звітності

Законопроектом встановлюється, що поруч з електронним кабінетом платник податків може спілкуватися з податковими органами ще й за допомогою електронної пошти. 

При здійсненні ідентифікації платника податків пропонується автоматично підтягувати дані з реєстру фізичних і юридичних осіб, які їх однозначно визначають, у тому числі містять їхній телефон, податкову та електронну адресу.

Посиленне значення електронного кабінету платника податків та введене поняття "методолог електронного кабінету", який визначає технічний регламент роботи кабінету. На сайті ДФС запропоновано публікувати практично вичерпні дані про програмне забезпечення щодо сплати податків і справляння податкової звітності. Також анонсований "технічний адміністратор" електронного кабінету – державне підприємство, підпорядковане ДФС, яке здійснює розробку і експлуатацію електронного кабінету платника податків.

Розширене поняття "письмовий документ", планується, що він може мати електронну форму із дотриманням умов щодо електронного документообігу. 

Документи вважаються врученими, якщо вони надіслані через електронний кабінет з належним повідомленням про отримання електронного документу.

За платником податків лишається право самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет.

Контролюючі органи отримають право щоденного оброблення даних та інформації електронного кабінету.


Посилення відповідальності

Передбачене посилення відповідальності ДФС на неповернення та/або несвоєчасне повернення сум надмірно або помилково сплачених грошових зобов’язань у вигляді нарахування пені на рівні 120% облікової ставки Національного банку України на суму заборгованості, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її існування заборгованості, включаючи день погашення.

Планується зміна терміну подання інформації, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження з 1 місяця до 15 робочих днів з дня отримання запиту. У разі проведення зустрічної звірки вводяться зобов‘язання платника податків подати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Встановлюється, що документальне підтвердження інформації при зустрічній перевірці може бути надано лише за згодою платників податків та інших суб'єктів відповідних інформаційних відносин. 

Під час проведення зустрічної звірки мають з'ясовуватися лише ті питання, необхідність звірки яких стала підставою для здійснення відповідного заходу. У письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки відповідні питання зазначаються обов‘язково. 

Вводиться новація стосовно того, що камеральна перевірка може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.

План-графік перевірок планується оприлюднювати на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Вводиться норма про те, що у випадках, коли податковий борг виник в результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника) контролюючого органу без звернення до суду. 


Зміни у податку на прибуток

Фінансовий результат до оподаткування буде збільшений: 

- у разі ліквідації або продажу окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів – на суму залишкової вартості, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності

- на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності

Фінансовий результат до оподаткування буде зменшено: 

- на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності

- на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності

- на суму первісної вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не вище суми доходів від такого продажу

- на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку, за винятком безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям

- на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до законодавства та згідно цивільно-правових договорів;

- на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, врахованого у витратах звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

- на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

Для розрахунку амортизації планується визначати вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки)

Планується, що не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування деякі активи, зокрема, автомобільні дороги загального користування.

Встановлюється що до 31 грудня 2021 року може застосовуватися прискорена амортизація за ставкою 20% основних засобів, як будуть введені з 1 січня 2017 до 31 грудня 2021 року.

До 31 грудня 2021 року застосовується ставка 0% для платників податку на прибуток, у яких річний дохід за останній рік не перевищує 3 000 000 гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати.


Зміни у податку на доходи фізичних осіб

Введення поняття "фізичної особи, яка здійснює індивідуальну діяльність" з граничним розміром доходів 250 розмірів мінімальної зарплати (344 500 грн. у 2016 році) зі ставкою оподаткування 10% мінімальної зарплати станом на січень звітного року (у 2016 році – 137,8 грн). Сплата податку є авансовою за період місяць, квартал, півроку, рік за вибором платника. Облік доходів і витрат не є обов‘язковим. В річній податкові звітності вказується річна сума доходу.

Фізичні особи, які здійснюють індивідуальну діяльність можуть займатися лише роздрібною торгівлею, наданням побутових послуг (виключний перелік), займатися традиційними народними промислами, перелік яких встановлюється органами місцевого самоврядування.


Зміни у податку на додану вартість

Уточнено, що операції з безоплатної передачі товарів вважаються поставкою товарів і підлягають оподаткуванню ПДВ.

Визначено, що не є об‘єктом оподаткування ПДВ перехід права власності на об’єкт фінансового лізингу до лізингодавця (нового кредитора) від лізингодавця (первинного кредитора), із збереженням прав та обов’язків сторін за договором фінансового лізингу, за умови, якщо лізингодавцем (первинним кредитором) при передачі лізингоодержувачу такого об’єкта фінансового лізингу були нараховані та відображені у податковій звітності за відповідний звітний (податковий) період податкові зобов’язання з ПДВ.

Прибрані норми про існування двох Реєстрів заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, всі заяви пропонується реєструвати в одному реєстрі. Об‘єднаний реєстр має бути сформований протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності відповідних змін до Податкового кодексу.

Встановлюється, що суми ПДВ, перераховані до бюджету з поточних рахунків платника податку у банках, не зараховуються в рахунок сплати податкових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податку і підлягають поверненню на поточний рахунок платника податків у порядку (сплачувати ПДВ можна буде лише з електронного кабінету).

Пропонується, що податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює постачання товарів/послуг, є достатньою підставою для нарахування податкового кредиту для покупця таких товарів/послуг та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена для податкових накладних, складених з 1 по 15 день календарного місяця - до останнього дня місяця, в якому вони були складені, для податкових накладних, складених з 16 по останній день календарного місяця - до 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені. 

Встановлюється, що платник податку має право зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 365 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних.


Зміни щодо акцизного податку

Об’єктами оподаткування акцизним податком є: 

- операції з фізичного відпуску пального особами, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального, особам, які не зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального (крім реалізації скрапленого газу для населення придбаного на спеціалізованих аукціонах), 

- відпуску пального для власного споживання, 

- передача пального платником акцизного податку з реалізації пального третій особі за дорученням власника пального.

Пальним вважаються товари за кодами УКТ ЗЕД: 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19, 2711 11 00, 2711 12 11, 2711 12 19, 2711 12 91, 2711 12  93, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 10, 2711 13 30, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00, 3826 00 10, 3826 00 90, 3824 90 97 10 


Зміни щодо рентної плати

Декларацію за спеціальне використання води запропоновано подавати за місцем використання води (раніше – за місцем податкової реєстрації).


Зміни щодо податку на нерухоме майно

Господарські (присадибні) будівлі запропоновано не вважати об‘єктом оподаткування на нерухоме майно.


Зміни щодо транспортного податку

Список автомобілів, які підлягають оподаткуванню, буде розміщуватися на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.


Зміни щодо земельного податку

Пропонується заміна поняття "землекористувач" на "постійний землекористувач", хоча спеціального визначення чим перший відрізняється від другого не надається.3. Висновки


Запропоновані зміни податкового законодавства не є стратегічними чи системними. Вони лише уточнюють поточні механізми функціонування податкової системи.

Ніяких змін щодо системи оподаткування сільгоспвиробника в запропонованих змінах не міститься, тим паче – змін щодо повернення спец режиму ПДВ чи будь-якого послаблення податкового тиску на сільгоспвиробника.

З висновками інших фахівців можна ознайомитися за посиланням http://ubr.ua/finances/taxes/chto-dast-novyi-nalogovyi-kodeks-vse-izmeneniia-425225.4. Рекомендації

Безвідносно до того чи будуть введені в дію запропоновані зміни, сільськогосподарським підприємствам варто вже зараз вжити наступних дій:

1) для спілкування з фіскальними органами підприємству варто мати окрему електронну пошту

2) оскільки норми щодо сплати податку на прибуток по відношенню до вартості необоротних активів (основних засобів і нематеріальних активів) стають все більше і більше жорстокими, то поки в сільськогосподарському виробництві діє спеціальний режим оподаткування, який не передбачає сплату податку на прибуток, варто приділити найпильнішу увагу переоцінці вартості активів та введенню в обіг активів, які реально існують, але не відображені в бух обліку

3) варто пам‘ятати, що вже сам факт відвантаження пального вже сьогодні є підставою для нарахування акцизного податку, тож не варто пальне передавати організаціям, які надають послуги сільськогосподарському виробнику, а є сенс укладати договір на здійснення робіт по посівній або вбиранню врожаю на матеріальній базі замовника


  • Старікова Лариса Валеріївна
  • 17 серпня 2016 р.
  • 0

Новини